เรียนการโรงแรมที่ HTMi Singapore

HTMi Singapore - Logo

HTMi Singapore

HTMi Singapore

เป็นสถาบันเอกชนด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งได้ขยายวิทยาเขตมาที่ในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ต้องการเดินทางไกล ได้มีโอกาสเรียนในระบบการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคุณภาพสูงเช่นเดียวกับวิทยาเขตที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีรูปแบบการเรียนที่ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงพร้อมด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับอาชีพการจัดการในด้านอุตสาหกรรมการบริการในระดับโลก

นอกจากนี้ HTMi เป็นสถาบันด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวอันดับที่ 17 ของโลก และติดอันดับ Top 10 ด้าน Employer Reputation ปัจจุบัน HTMi มีพันธมิตรในอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ Swisstouches Hotels & Resorts และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริษัทชั้นนำและโรงแรมระหว่างประเทศทั่วโลกอีกมากมายเพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อเข้าทำงานในระดับสากล

Website: https://htmi.sg/

จุดเด่นของ HTMi
 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความปลอดภัยสูง
 • แคมปัสที่ใช้เรียน มีคลาสจำลองเหมือนโรงแรมจริง ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ และคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการโรงแรม ตั้งแต่เริ่มเรียนที่ HTMi Singapore
 • มีจำนวนนักเรียนไทยน้อย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกฝนภาษาอย่างเต็มที่
สถานที่ตั้ง
 • 51 Cuppage Road, #03-06 Singapore 229469 ใกล้กับย่าน Orchard และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Somerset (NS23)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Course
 • Foundation Course
 • Diploma
 • Advanced Diploma
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Certificate of English)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ มี 3 ระดับ โดยแต่ละระดับ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ ตลอดหลักสูตร 24 สัปดาห์ นักเรียนอาจจะวางแผนไว้ก่อนว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการเรียนต่อในระดับวิชาชีพ หรืออุดมศึกษา สถาบันจะวัดระดับพื้นฐานของนักเรียนก่อน เพื่อดูว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน และจะต้องเรียนอีกกี่สัปดาห์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือลงเรียนครบทั้ง 3 ระดับ ก็ได้เช่นกัน

ระดับภาษาอังกฤษ ของสถาบัน HTMi Singapore มี 3 ระดับ โดยบทเรียน แบ่งออกเป็นดังนี้
Certificate of English (Beginner)

เนื้อหาบทเรียน

 • Use of Nouns
 • Determiners
 • Pronouns
 • Adjectives
 • Verbs
Certificate of English (Intermediate)

เนื้อหาบทเรียน

 • Tenses – Present tense, Future Tense, Past Tense
 • Modals
 • Adverbs
 • Prepositions
 • Connectors
 • Punctuation
Certificate of English (Advanced)

เนื้อหาบทเรียน

 • Sentence Structure
 • Questions and Answers
 • Cohesion in Texts
 • Personal Recounts
 • Narratives
 • Explanations

รูปแบบการเรียนการสอน

 • เรียนในห้องเรียน (ห้องละไม่เกิน 15 คน)
 • เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันละ 5 ชั่วโมง)
 • ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ ต่อ 1 ระดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรโดย HTMi (Singapore) หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่ HTMi Singapore ปี 2020
HTMi Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน) 24 สัปดาห์ (6 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00 500.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1605.00 3,210.00 4,815.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าประเมินผลการสอบ และอื่น ๆ 1,070.00 2,140.00 3,210.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 3,175.00 5,850.00 8,525.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 73,025.00 134,550.00 196,075.00

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

หลักสูตรวิชาชีพ (Foundation Course in International Hotel and Tourism Management) – ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านวิชาการไม่มากนัก แต่วางแผนจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านการบริการหรือการท่องเที่ยว เนื้อหาการเรียนครอบคลุม ในด้านการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว รวมไปถึงแนวคิดด้านการคำนวณ ทักษะทางด้านไอที และการสื่อสาร

รายวิชาของหลักสูตร
 • Fundamentals of Hospitality Operations (พื้นฐานของการดำเนินงานการบริการ )
 • Intercultural Communication (การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม)
 • Introduction to Hospitality and Tourism (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยว)
 • Numeracy for the Hospitality Industry (การคำนวณสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ)
 • Research and Study Skills (ทักษะการวิจัยและการเรียนรู้)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ สอบผ่านอย่างน้อย 1 วิชา ในหลักสูตร GCSE O Level หรือ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่า
 • อายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • IELTS Score 5.0 หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore ผ่าน
หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma in International Hotel and Tourism Management) – ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

สำหรับผู้ที่เรียนจบมัธยมปลายที่ต้องการใบประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ด้านการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ไอที แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกจัดห้องพัก และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย

รายวิชาของหลักสูตร
 • Academic and Business (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและธุรกิจ)
 • Food and Beverage Control (การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Gastronomy Food Services (บริการอาหาร Gastronomy)
 • Introduction to Research Methods (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย)
 • IT in Hospitality and Hospitally (ไอทีสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว)
 • Marketing for Tourism and Hospitality (การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ)
 • Rooms Division Operations (การจัดห้องพัก)
 • Wine and Beverage Studies (การศึกษาไวน์และเครื่องดื่ม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สอบผ่านอย่างน้อย 2 วิชา ในหลักสูตร GCSE A Level หรือ จบหลักสูตร Foundation จาก HTMi Singapore (สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ จากต่างประเทศจะพิจารณาเป็นกรณีไป)
 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • IELTS Score 5.5 หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore ผ่าน
หลักสูตรวิชาชีพ (Advanced Diploma in International Hotel and Tourism Management) – ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

หลักสูตร Advanced Diploma ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับ Diploma ไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าและเตรียมพร้อมเพื่อการฝึกอบรมเชิงลึกยิ่งขึ้น

รายวิชาของหลักสูตร
 • Advanced Research Methods ( กระบวนการวิจัยขั้นสูง)
 • Destination and Tourism Management (การจัดการจุดหมายปลายทางและการท่องเที่ยว)
 • Finance for the Hospitality Industry (การเงินสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ)
 • Food and Beverage Management (การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Hotel and Resort Management (การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท)
 • Managing Room Division (การจัดการห้องพัก)
 • Operations Management ( การจัดการการดำเนินงาน)
 • Organisational Behaviour (พฤติกรรมองค์กร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบหลักสูตร Diploma ด้าน International Hotel and Tourism management หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยว (วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การบริการ หรือการจัดการการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นกรณีไป)
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • IELTS Score 6.0

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนอนุปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.4 และ ม.5 ที่ HTMi Singapore

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Foundation จนจบ ป.ตรี ที่ HTMi Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 5.0 ไม่มีผลสอบ IELTS 5.0
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 เดือน) 1,605.00
ค่าเรียนหลักสูตร Foundation 4,815.00 4,815.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าประเมินผลการสอบ และอื่น ๆ 3,210.00 4,280.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 28,427.00 31,102.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 653,821.00 715,346.00

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนอนุปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 ที่ HTMi Singapore

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Higher Dipploma จนจบ ป.ตรี ที่ HTMi Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 5.5 ไม่มีผลสอบ IELTS 5.5
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 เดือน) 1,605.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าประเมินผลการสอบ และอื่น ๆ 3,210.00 4,280.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 23,612.00 26,287.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 543,076.00 604,601.00

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ได้ที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ผู้ให้บริการศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 15 ปี)

เบอร์โทร : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.study-singapore.com

 

กลับสู่หน้าเรียนแรก