Zesprion

สถาบันสอนภาษาสำหรับนักเรียน อายุ 7 – 13 ปี

สถาบัน Zesprion ก่อตั้ง เมื่อปี 2002 โดยปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลาย ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษและจีนระยะสั้น 4 สัปดาห์ และระยะยาว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รวมไปถึงหลักสูตรติวสอบเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนมัธยม ทั้งรัฐบาลและเอกชน โดยสถาบัน เปิดรับ นักเรียนตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึ้นไป พร้อมมีบริการ รับ-ส่งที่สนามบิน (Airport Pickup) และจัดหาที่พักแบบ Homestay ที่สถาบันมี เจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดหลักสูตรครับ

Maps

จุดเด่นของสถาบัน

  • ภายในห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 คน ทำให้อาจารย์ดูแลทั่วถึง
  • อาจารย์ผู้สอนใส่ใจนักเรียนและเป็นกันเอง
  • มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน ตลอดหลักสูตร
  • มีที่พักพร้อม รวมอาหาร 3 มื้อ ทุกวัน
  • มีกิจกรรมช่วงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (เช่น ทัศนศึกษา, การไปเรียนรู้วัฒนธรรม, กิจกรรมชมรม)

Short Course

  • ระยะเวลาเรียน 9.00 น – 16.00 น (การเรียนโดยรวม 6 ชม)
  • การเรียนให้ความสำคัญทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง, พูด, อ่าน และเขียน
ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (4 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 200.00 5,000.00
ค่าเล่าเรียน (4 สัปดาห์) 1,670.00 41,750.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 150.00 3,750.00
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 1,572.90 39,322.50
ค่าจัดหาที่พัก 50.00 1,250.00
ที่พัก (โฮมสเตย์ – เตียงคู่) 1,700.00 42,500.00
ค่ามัดจำที่พัก (จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์) 500.00 12,500.00
ค่าไปรับที่สนามบิน (1 เที่ยว) 120.00 3,000.00
ยอดรวม (ที่พัก) 2,370.00 59,250.00
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 4,390.00 109,790.00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ได้ที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ผู้ให้บริการศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 15 ปี)

เบอร์โทร : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

กลับสู่หน้าหลัก